Privacybeleid

ALGEMEEN
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website dot.gloweindhoven.nl. Stichting GLOW Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van deze gegevens.

Wij respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

ONZE GEGEVENS
Stichting GLOW Eindhoven
Willemstraat 1F
5611 HA Eindhoven
info@gloweindhoven.nl

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE
In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Onze website maakt gebruik van basis cookies voor een betere werking alsmede voor analytische en promotionele doeleinden. Als je onze website bezoekt kan automatisch enige informatie worden opgeslagen op je computer in de vorm van een cookie, zodat deze computer automatisch herkend wordt. De cookies die onze website gebruikt bevatten geen persoonsgegevens. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de instellingen aan te passen. Hierdoor kan het echter zijn dat je niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE
Vanaf het moment dat je je via onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief of een dot upload, verwerken wij je persoonsgegevens.

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze door jou zijn verstrekt.

WAAR EN HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Persoonsgegevens die je via onze website aan ons doorgeeft kunnen op onze eigen informatiesystemen (op de eigen locatie of op een server van een externe serviceprovider) worden opgeslagen.

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en daarbij persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, bewaren wij die persoonsgegevens tot het moment dat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Als je het contactformulier hebt ingevuld en/of of een dot hebt gedeeld, bewaren wij de gegevens voor onbepaalde tijd.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD MET ANDERE PARTIJEN?
Stichting GLOW verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Stichting GLOW, Finetic en Rethinking Group zijn vaste samenwerkingspartners in de dienstverlening. De dienstverlening voor de e-mail nieuwsbrief en website worden verzorgd door deze externe leveranciers. Daardoor kunnen die partijen ook over door jouw verstrekte gegevens beschikken voor de uitvoering van dienstverlening, maar ook zij mogen je gegevens niet aan derden verstrekken voor andere doeleinden.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Ook kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kun je ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kun je bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens die je aan Stichting GLOW hebt verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

Je kunt je vraag of verzoek indienen via info@gloweindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@gloweindhoven.nl. Je hebt daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
De privacywetgeving en onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als je gebruik maakt van onze formulieren na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stem je in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.